Ramadan Kareem! Namens Team Kringloopwinkel Helmond, fijne Ramadan.

Missie en Visie


SKH is een middelgroot kringloopbedrijf in Helmond. Een stichting zonder winstoogmerk opererend als een sociale onderneming.
Met ca. 20 mensen in loondienst en 40 mensen in leer-werkplekken of (arbeidsmatige) dagbesteding.    
Onze missie is de negatieve effecten op het milieu verminderen.
En SKH wil binnen de werkzaamheden die hieraan bijdragen een fijne werk- en leerplek bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Realisatie van de missie wordt bewerkstelligd door het zelfstandig en in opdracht van de gemeente/milieustraat inzamelen van goederen, hergebruik door verkoop in een nette en professionele kringloopwinkel, reparatie van consumentgoederen en recycling van reststromen. Binnen deze werkprocessen worden passende participatiebanen en ruimte voor (groeps) inzet SW gecreëerd. Om zo mensen die tussen wal en schip vallen een fijne en waardevolle plek te bieden om te leren en werken.
Deze missie en visie zijn ontleend aan haar statutaire doelstellingen die luiden:

De stichting Kringloopwinkel Helmond stelt zich ten doel:

 1. de exploitatie van een economisch-rendabele kringloopwinkel;

 2. het stimuleren van hergebruik van grondstoffen, alsmede de beperking van de afvalstroom met name van zaken als papier, glas, bik, plastics en organische afvalproducten;

 3. het scheppen van structurele arbeidsplaatsen voor met name jongeren;

 4. de scholing en vorming met name van jongeren gericht op hun zo goed mogelijk functioneren in het bedrijfsleven;

 5. het stimuleren van een milieubewuste mentaliteit bewoners van de gemeente Helmond én omgeving.


De stichting tracht haar doel - onder meer - te bereiken door:

 1. de exploitatie van een kringloopwinkel;

 2. het geven van voorlichting onder meer door het uitgeven van folders;

 3. het optreden als werkgever;

 4. het opzetten van een democratische organisatie structuur binnen de onderneming, waarbij een optimale medezeggenschap van werknemers binnen de onderneming wordt nagestreefd

 5. het opzetten van scholingsmogelijkheden binnen werkverband

 6. het ontwikkelen van aI die activiteiten, welke  met het hiervoor vermelde in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  
De strategische doelstellingen liggen op het gebied van:

 • Beperken restafval door hergebruik, recycling en upcycling (Milieu)

 • Mensen een zinvolle plek om te leren en werken bieden (Mens)
 • Liquiditeit voor bedrijfscontinuïteit (Financieel)
 • De interne speerpunten liggen op het gebied van professionaliseren; sterktes inzetten en leerpunten verbeteren. En daar waar mogelijk en aansluitend op de missie, visie en doelstellingen de samenwerking opzoeken. Zowel met regionale partners als branche breed.
  ​​​​​​​

Milieu doelstelling

Ons doel is zo weinig mogelijk restafval door hergebruik (verkoop), recycling (reststromen) en upcycling (restafval).
Dit willen we bereiken door 8 tot 10 extra materiaalstromen uit ons restafval te scheiden per half 2022. En daarnaast meer herstel- en upcycling werkzaamheden te realiseren binnen onze eigen werkprocessen en in samenwerking met de Milieustraat en sociaal en circulair ondernemers. Waardoor we ook de kennis en kunde in huis halen die we eventueel missen om ons doel te bereiken.
Hiervoor is nodig een definiëren en preciezere meting van onze reststromen. En bewustwording van klant en personeel van het belang hiervan. 

 

Mens doelstelling

Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle plek bieden om te leren en werken is ons doel.
Zo kunnen mensen die “tussen wal en schip vallen” binnen onze kringloopprocessen wél aan de slag.

 

Financiële doelstelling

Op financieel gebied is het waarborgen van onze bedrijfscontinuïteit het hoogste goed. Om de activiteiten binnen ons kringloopbedrijf, die zorgen voor de realisatie van de doelstellingen, draaiende te houden. Te bereiken door een gedegen financieel meerjarenplan, juiste uitvoering en continue monitoring.
Rekening houdend met liquiditeit, investeringen en cashflow.

 

 

100% Kringloop Keurmerk

Naast een intern speerpunt is een goed imago en de naamsbekendheid van SKH een concrete doelstelling. Namelijk door het kunnen blijven voeren van het 100% Kringloop Keurmerk. Hiermee maken we onze sociale, milieu en financiële doelen aantoonbaar en tastbaarder. Zowel voor medewerker, klant als stakeholder.